"ועתה וכתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם"
לשון "ועתה" ששיחה בפי הבריות שהיות שזוהי המצווה האחרונה ,הרי שיש עוד זמן בחייו מקודם לקיים שאר המצוות עד שמגיע למצווה אחרונה, ובאמת אינו כן דאין מוקדם ומאוחר בתורה,ובכל מצווה שיש בידו היכולת לקיים אין רשאי להרפות ממנו, לכן אמר "ועתה" תיכף ומיד ביכולת הראשון הזדרז לקיים המצווה כי אין אתה בן חורין להבטל ממנו.
אריכות ימים ושנים טובים . עשירות מרובה .חכמה, בנים כשרים, ניצל מעין הרע וזוכה לעשות תשובה הוא ובני ביתו וכל עוונותיו מתכפרים!

סוגי מצוות

רב הקורא מצוות - אחוזת יצחק
הרב אלישיב

אך לכאורה היה ס"ד דאין זה שמחה בשלמות, כי אולי ישלוט לו עיין הרע עי"ז ויזיק לו, ע"ז אמר: "ושמחת בכל הטוב "אין טוב אלה תורה, והיינו שיש לו תקנה לשמוח בהטובה על ידי זה שיקנה ס"ת.

בספר עמודי חיים להגאון ר’ חיים פלאגי כתב,במש"כ "זה ספר תולדות אדם",היינו, דעם הספר מביא תולדות לאדם, דהלא כל הנשמות שורשם באותיות התורה. וזהו שאנו אומרים בזמירות האר"י לשב"ק:נעבד להון כתרין במילין יקירן.למעבד נשמתין ורוחין חדתין.,היינו להוליד נשמות חדשות ע"י מילין יקירין היינו קדושת אותיות התורה. ועוד רמז בזה ממה שאמר הנביא ישעיה[מ"ה י"א]האותיות שאלוני על בני וגו איכ"ר.

מצוות כתיבת אות בספר התורה היא המצווה האחרונה מבין תרי"ג מצוות התורה, והיא מצווה שמאחדת בין מאות אלפי יהודים יחדיו, וממילא נותנת את הכח להתגבר נגד כל שונאי ישראל, ומזרזת את הגאולה האמיתית והשלימה. הן הגאולה של כל אדם בענייניו הפרטיים, והן את הגאולה הכללית האמיתית והשלימה.ברגעים שלפני ביאת משיח צדקנו, שאנו עומדים ממש בתוכם. ישנה חשיבות גדולה להיות כתובים בספר התורה.

בספרי רבי חמן מברסלב זיע"א
לִכְתּב סֵפֶר תּוֹרָה מְסֻגָּל לְפַרְנָסָה. ספר המידות ממון

נג הַמְּקַיֵּם סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁל אָבִיו בְּבֵיתוֹ, זוֹכֶה לְעשֶׁר.

רבינו ישעיהו מטיראני (בעל תוספות רי"ד), וכן האדמור רבי מנחם מענדעל מליאובאוויטש מפרשים כי הכתוב מרמז, שכל מי שכתוב בספרו של הבורא (היינו ספר התורה) ינצל מהצרה בזכות היותו כתוב בספר. וממילא לומדים על סגולה להינצל מצרות וחולאים השם ישמרנו.